top of page

Umění Vést 
MUDr. František Koukolík, DrSc.a Lenka Zelingrová

Umění vést je kurz, který se vyvinul z osmileté spolupráce Lenky Zelingrové, ECPC majitelky a zakladatelky společnosti Koučink Centrum, s.r.o.,  MUDr. Františka Koukolíka, DrSc. s několika desítkami lidí, kteří postupně navštěvovali přednášky o vztahu mozku, chování a společnosti.

Problémy, s nimiž se manažeři potýkají, rostou. Směry vývoje jsou těžko odhadnutelné.

Situace bývají nepřehledné. Na riskantní rozhodnutí, jejichž výsledek je nejistý, je málo času. Týmy se rychle mění. Lidé jsou spolehliví i nespolehliví, nadaní, pracovití, zrovna tak opační, včetně černých pasažérů všeho druhu. Konkurence je vysoká, často neférová.

Říká se, že práce s lidmi je ta nejtěžší. Všichni lidé mají meze, které by neměli překračovat. Překročí-li je, ohrozí sebe, lidi, které vedou, i lidi, s nimiž žijí.

Umění vést je 10-ti modulový unikátní program, jehož cílem je doplnit, prohloubit a rozšířit manažerské dovednosti pro dnešní náročnou dobu.

ANOTACE

Současnost a blízkou budoucnost charakterizují rychlé, obtížně předvídatelné a ohrožující změny. Jedinou skutečnou jistotou je nejistota. Adaptace jednotlivců i skupin na tyto změny předpokládá určitý typ osobnosti, nízké skóre psychopatie a machiavelismu, odolnost vůči stresu, nadprůměrnou inteligenci a tvořivost, racionalitu, pochopení emotivity a povahy moci. Součástí adaptace je znalost debilizace a odolnost vůči jejímu náporu, stejně jako adaptivní ekonomické, politické i morální rozhodování, pochopení rozdílů mezi ženami a muži a rozdílů mezi Západem a Východem. Dobré je vědět o povaze svobodné vůle - je klíčem k rozhodování.

Tématům se věnují prakticky zaměřené přibližně 50ti minutové přednášky vycházející ze současného poznání sociální, kognitivní a afektivní neurovědy. Přednášky užívají neurovědeckou terminologii jen v nejmenší nutné a srozumitelné míře. Jsou vhodné pro všechny úrovně managementu. Po přednášce následuje diskuze k danému tématu a aplikace získaných informací v běžném životě a práci. Přednáška je ukončena koučovacím nástrojem, kterým lze řešit / vyřešit dané téma.

1. Osobnost 

Modul vás seznámí se sebou samými a s lidmi kolem vás. Máme-li rozumět lidem kolem sebe, musíme nejprve rozumět sami sobě. Opak poškozuje. Dozvíte se o poruchách osobnosti i jejich příčinách a způsobu, jak se s těmito lidmi zachází s pokud možno nejmenšími ztrátami na pracovišti, v rodině i ve společnosti. Jaký přístup lze v dnešní době volit při interakci s ostatními pro dosažení požadovaných výsledků?

2. Inteligence 

Inteligence je nedoceňovaná i přeceňovaná obecná schopnost, která, kromě jiného, zahrnuje schopnost uvažovat, plánovat, řešit problémy, myslet abstraktně, chápat složité myšlenky, učit se rychle a učit se ze zkušenosti. Existuje jedna inteligence, nebo existují inteligence různého druhu? Kdo jsou moroni neboli lidé hloupí? Proč je někdy tak nesnadné jejich rozlišení? Jaké rozvojové nástroje v dnešní době máme a jak se od sebe liší?

 

3. Kritické myšlení 

Kritické myšlení je základní nástroj správného chápání, postojů i chování. Neodhaluje pravdu, dělá něco důležitějšího - zjišťuje, co pravda není. Kritické myšlení není cesta ke světlu, ale zábrana cest do tmy. Učíme se mu pracně celý život. Co je kritické myšlení? Co je nekritické a magické myšlení? K čemu je dobré přerámcování problémů v cíl a jak na to?

4. Styl vedení, motivace, plánování, komunikace, kooperace 

Existuje charismatický, personální i degenerovaný styl vedení. Jaká je jejich povaha? Chceme-li cokoli dosáhnout, musíme dobře plánovat. Chceme-li něco dosáhnout s lidmi, musíme komunikovat. Jak se to dělá s nejmenšími chybami? Jak v komunikaci přenášet odpovědnost a podpořit samostatné přemýšlení?

 

5. Štěstí

Chápat dobře co je štěstí a chovat se podle toho, je zábrana cesty do neštěstí. Rozumět štěstí, znamená rozumět neštěstí, rozumět štěstí, je cesta k zmoudření. Co je štěstí a co štěstí není? Jak se měří štěstí lidských skupin? Kterým druhům štěstí se bránit? Co vlastně chceme, am jdeme, jak na to přijít a proč je to důležité vědět?

6. Stres 

Psychosociální stres je epidemický důsledek současnosti. Část lidí poškozuje natolik, že vážně onemocní, jak duševně, například depresí, tak tělesně a zemřou. Co je stres? Jaké jsou jeho základní a bezprostřední příčiny? Jaké jsou důsledky? Jak se stresem zachází? Dobré zvládání stresu je klíč k dobrému životu. Umět odhadnout míru stresu ve kterém jsme je umění. Proč je to důležité? A jak na to?

 

7. Ženy, muži, sex a gender 

Znalost a respektování sexuálních a genderových rozdílů mezi ženami a muži je další základní předpoklady úspěšné funkce lidské skupiny, počínaje dvojicí, konče velkými týmy. Ženy se odlišují od mužů, v mnohém jsou si ženy a muži bližší, než si lidé myslí. Mezi diferencovanými ženskými a mužskými mozky jsou stavební a funkční rozdíly. Co je homosexualita a transsexualita? Síla nehodnotícího pozorování a proč ho využívat v manažerské práci?

 

8. Ekonomické rozhodování 

Neuroekonomie, za kterou byla čerstvá Nobelova cena, zkoumá ekonomické chování a jeho vývoj jako interakce mozku s prostředím. Ekonomicky se rozhodují zvířata i lidé. Co je ekonomická racionalita? Co jsou ekonomické hry? Co říkají o lidech a jejich chování? V čem je jejich znalost prospěšná v každodennosti? Jaká je má hodnota? Jak poznáme koho potřebujeme a jak je naklonit na svou stranu?

 

9. Temná trojice 

Temná trojice je označení kombinace odpudivých lidských vlastností: úspěšné psychopatie, machiavelismu a narcismu. Co tyto tři vlastnosti charakterizuje? Jak se tito sociálně vysoce nebezpeční lidé poznávají? Proč jsou takoví? Odpovídají za sebe? Lze je změnit? Co je lidská vůle? Máme, nebo nemáme svobodnou vůli? Existuje obrana? Sebeobraz založený na hodnotách a míra kontroly. Jak pracovat s tím, co pod kontrolou nemáme?

 

10. Politické rozhodování 

Politické rozhodování je rozhodování o moci a naopak. Politicky rozhodují všechny druhy sociálních živočichů, jejichž skupiny jsou uspořádané hierarchicky - lidé především. Co je moc? Co s lidmi propůjčená moc udělá? Jak se s mocí zachází? Jaká je povaha politické moci? Co určuje politické rozhodování? Co je mocenská pýcha, závislost a posedlost? Jak prodat sám sebe, práci svého týmu a zvýšit svou hodnotu uvnitř organizace?

bottom of page